Ta là Thần xù xì , ta rất gê ngươi muốn thử không
Keo-Búa-Bao
Thử đi
oan tu ti
oan tu ti
oan tu ti