Đây là code hình vui cho phòng chát sau khi chèn hình bạn cần nhập thêm mã để chát..
teenVTV6.wap.shTên Hình:timkiem.gif
Dung Lượng:27.71KB
Tải Hình Về Máy
Copy code sau dán vào phòng chát
teenVTV6.wap.shTên Hình:toiqua.gif
Dung Lượng:15.45KB
Tải Hình Về Máy
Copy code sau dán vào phòng chát
teenVTV6.wap.shTên Hình:traitim.gif
Dung Lượng:3.85KB
Tải Hình Về Máy
Copy code sau dán vào phòng chát
teenVTV6.wap.shTên Hình:trangdiem.gif
Dung Lượng:16.87KB
Tải Hình Về Máy
Copy code sau dán vào phòng chát
teenVTV6.wap.shTên Hình:trattu.gif
Dung Lượng:2.83KB
Tải Hình Về Máy
Copy code sau dán vào phòng chát
teenVTV6.wap.shTên Hình:trom.gif
Dung Lượng:29.87KB
Tải Hình Về Máy
Copy code sau dán vào phòng chát
teenVTV6.wap.shTên Hình:tuccuoi.gif
Dung Lượng:20.24KB
Tải Hình Về Máy
Copy code sau dán vào phòng chát
teenVTV6.wap.shTên Hình:tuclamroi.gif
Dung Lượng:5.29KB
Tải Hình Về Máy
Copy code sau dán vào phòng chát