pacman, rainbows, and roller s
Đọc kĩ hướng sẫn sử dụng trước khi dùng:
1. Tải ứng dụng về
2. Đổi tên soft hoặc game thành.zip hoặc _jar
3. Mở ứng dụng Turbo
Embedder 3.0 ->browse->chọn.zip hoặc _jar ->tùy chọn -
> start Turbo Embedder
4. Đợi ứng dụng làm việc
5. Tại foder chứa .zip (hoặc _jar) mà bạn đã dùng để thêm turbo sẽ có 1 foder mang tên soft hoặc game đã add turbo, trong foder này có file "turbo 30.zip" dùng soft quản lý tập tin xóa .zipsau đó ra ngoài rename thành.jar là ok
6. Khi chạy soft đã add turbo sẽ có 1 fileConnectionLog.txt được tạo ra có thể ẩn đi
7. Vì khi mọi ứng dụng add turbo chạy sẽ có 1 ConnectionLog.txt được tạo ra, do vậy phải đổi tên đườg dẫn đến ConnectionLog.txt, hoặc đổi tên ConnectionLog.txt
bằng cách edit conector.class trong lavaxtrogsoft, game đã chỉnh sửa
Đây là bản Eng đó nha Download
http://upwap.ru/1494747

Trang chủ.TeenVTV6.Wap.ShYahoo bot last visit powered by MyPagerank.NetMsn bot last visit powered by MyPagerank.NetVietnam Backlinks
Total: 1026
Tag
http://TeenVTV6.Wap.Sh/java/files/mod_tobor_trinhduyet
http://TeenVTV6.Wap.Sh/java/files/mod_tobor_trinhduyet,sitemap