+ Upa có tin nhắn
+ Chuông tin nhắn siêu dễ thương
+ Sms No1
+ SMShay
+ Mới 2011
+ Wawa sms
+ Sms kinh dị
+ Đọc huyết thư đi bang chủ
+ Có tin nhắn, đằng ấy có đọc không