Nhập tên bạn

nhập tên người ấy

Chữ cái đầu tên bạn

Chữ cái đầu tên ng ấy

Lời muốn nói:(34 ký tự)